Ảnh Phẫu Trước SauDiamond Academy

Nâng Cung Chân Mày Giấu Chỉ

 

Nâng Mũi 

 

Nâng Mũi Chỉ

Căng Da bán nguyệt

 

 

 

Cắt Mí Trên ,Cắt Da Thừa Mí Dưới

 

 

 

 

Cắt Môi Tim