Ảnh Khách Trước SauDiamond Academy

1,Ảnh Khách Phẫu Trước Sau:

-Nâng Cung Chân Mày Giấu Chỉ

 

 

-Nâng Mũi Sụn Mỹ cao cấp.

 

 

 

 

-Nâng Mũi Chỉ

 

 
 

 

 

-Căng Da bán nguyệt

 

-Cắt Mí Trên ,Cắt Da Thừa Mí Dưới

 

 

 

 

-Cắt Môi Tim

 

2,Ảnh Khách Tiêm Tai Trước Sau:

 

 

3,Khách Tiêm Má ,Thái Dương.